• bannerz

ประชุมคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2/2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ได้จัดประชุมคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2/2566 (ประจำปีงบประมาณ 2566) ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล โดยมีนายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เป็นประธานกรรมการ นายอานนท์ หวันชิตนาย เป็นกรรมการ นางสาวศรีสุดา พรหมเรือง เป็นกรรมการและเลขานุการ นายบุญฤทธิ์ บิลหมาด เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวธนาภรณ์ ขำนุรักษ์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ในระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2566 จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย 1. ด้านพืช จำนวน 3 ราย 2. ด้านปศุสัตว์ จำนวน 2 ราย 3. ด้านประมง จำนวน 1 ราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและและคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 32 ของระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2565

2. ตรวจสอบสิทธิในการสมัครรับเลือกของผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง ให้บันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามตามแบบบันทึกการให้ถ้อยคำต่อท้าย

ทั้งนี้หากปรากฏว่าผู้สมัครรับเลือกขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ให้คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งผลเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งแสดงเหตุผลให้ผู้สมัครรับเลือกทราบ และผลการตรวจสอบให้เป็นที่สุด โดยให้คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับสมัครรับเลือกและไม่ได้รับสมัครรับเลือก ต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176932
TodayToday66
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week501
This_MonthThis_Month591
All_DaysAll_Days176932

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู