• bannerz

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่หน่วยงานสร้างไว้ (ฝายส่งน้ำวังโต๊ะเสด) ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมะปรัง ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

        วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายอานนท์ หวันชิตนาย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนางสาวธนาภรณ์ ขำนุรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่หน่วยงานสร้างไว้(ฝายส่งน้ำวังโต๊ะเสด) ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมะปรัง ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ร่วมกับ นายวริศ มาลินี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล และผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทรายอุดตันและเกิดการทับถมของทรายบริเวณหน้าฝายส่งน้ำในพื้นที่ดังกล่าว

       จากการลงสำรวจพื้นที่พบว่า มีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาทรายอุดตันและเกิดการ ทับถมของทรายบริเวณหน้าฝายส่งน้ำวังโต๊ะเสด ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมะปรัง ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ทำให้เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล จำนวน 500 ครัวเรือน ประสบปัญหาไม่มีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากแหล่งน้ำดังกล่าวมีสภาพคดเคี้ยวบางช่วงกว้างบางช่วงแคบและมีสภาพตื้นเขิน จากการทับถมของกรวด หิน ดิน ทราย ทำให้การไหลของน้ำโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลาก ซึ่งมีปริมาณน้ำมากเกินความจุของลำน้ำ ทำให้การระบายของน้ำทำได้ไม่ดี ส่งผลให้เกษตรกรไม่มีน้ำใช้ และไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรผู้ใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  ประเด็นปัญหาที่พบจากการสร้างฝายส่งน้ำวังโต๊ะเสด ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมะปรัง ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

      - ปัญหาทรายอุดตันบริเวณหน้าฝายส่งน้ำวังโต๊ะเสด เกิดจากการทับถมของกรวด หิน ดิน ทราย ทำให้การไหลของน้ำโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลาก ซึ่งมีปริมาณน้ำมากเกินความจุของลำน้ำ ทำให้การระบายของน้ำทำได้ไม่ดี ส่งผลเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ไม่สามารถใช้น้ำจากฝายส่งน้ำวังโต๊ะเสด ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมะปรัง ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ได้

         - ในช่วงฤดูแล้ง มีน้ำไม่เพียงพอใช้ เนื่องจากแหล่งกักเก็บน้ำมีน้อย ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรผู้ใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  แนวทางแก้ไขปัญหาการสร้างฝายส่งน้ำวังโต๊ะเสด ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมะปรัง ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

          - ทำการขุดลอกคลอง เพื่อไม่ให้มีทรายอุดตันบริเวณหน้าฝายส่งน้ำวังโต๊ะเสด

           - จัดหาพื้นที่เพื่อทำการขุดสระ เพื่อกักเก็บน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติไว้ในสระ เพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำในสระ เพื่อการอุปโภค - บริโภค และเพื่อแก้ปัญหาในช่วงฤดูแล้ง ที่มีน้ำไม่เพียงพอใช้ ให้มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176931
TodayToday65
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week500
This_MonthThis_Month590
All_DaysAll_Days176931

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู