• bannerz

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมโดยชุมชนระดับตำบลภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566

       วันพฤหัสดีที่ 12 มกราคม 2566 นายอานนท์ หวันชิตนาย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยนางสาวสุชาวดี เพชรอาวุธ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นางสาวธนาภรณ์ ขำนุรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายการีม ขำนุรักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากนายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมโดยชุมชนระดับตำบล ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอควนโดน หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ร่วมกับคณะทำงาน ฯ ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลแต่งตั้งขึ้น ได้แก่ บัณฑิตอาสาตำบลควนโดน เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการให้คณะทำงานเพื่อร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลดังต่อไปนี้

1 ความเป็นมาและขั้นตอนของการจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2 แนวทางการบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลควนโดนของทีม 5 ทีม ได้แก่ 1.ทีมอำนวยการในพื้นที่ 2.ทีมจัดเก็บข้อมูล 3.ทีมตรวจทานข้อมูล 4.ทีมบันทึกข้อมูล 5.ทีมวิเคราะห์ข้อมูล

3 ชี้แจงแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการบูรณาการแผนพัฒนาเกษตรกรรมชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม (แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล) ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2

4 แนวทางการเตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมายและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ปัญหารายสินค้าเกษตร (2)ปัญหาหนี้สิน (3)ปัญหาที่ดินทำกิน (4) ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (5)และความต้องการองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านต่าง ๆ

 

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176926
TodayToday60
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week495
This_MonthThis_Month585
All_DaysAll_Days176926

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู