• bannerz

การจัดเวทีประชาคม รับฟังความคิดเห็น และกำหนดแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาชุมชน ทิศทางขับเคลื่อนเกษตรกรรมชุมชนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย หมู่ที่ 6 ตำบลนาทอน

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายอานนท์ หวันชิตนาย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร นางสาวศรีสุดา พรหมเรือง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาการหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางสาวสุชาวดี เพชรอาวุธ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายการรีมขำนุรักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้กำหนดจัดทำเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็น และกำหนดแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาชุมชน ทิศทางขับเคลื่อนเกษตรกรรมชุมชนตำบลนาทอน  อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นพื้นที่ตำบลเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 ในการจัดทำเวทีประชาคมฯสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ได้เชิญผู้นำชุมชน ตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน 35 คน ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและขับเคลื่อนแผนตำบลเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ปัญหารายสินค้าเกษตร (2) ปัญหาหนี้สิน (3) ปัญหาที่ดินทำกิน (4) ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (5) และความต้องการองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านต่างๆ รวมถึงการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เพื่อรวมรวมข้อมูลปัญหา ความต้องการ แนวทางแก้ไขเพื่อนำไปบูรณาการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลนาทอนต่อไป


ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176908
TodayToday42
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week477
This_MonthThis_Month567
All_DaysAll_Days176908

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู