• bannerz

ลงพื้นที่ติดตามแบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการบูรณาการแผนพัฒนาเกษตรกรรมชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม (แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล) ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565

  วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้นายอานนท์ หวันชิตนาย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยนางสาวสุชาวดี เพชรอาวุธ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและนายการีม ขำนุรักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามแบบจัดเก็บข้อมูลร่วมกับทีมคณะทำงานฯที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมแบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการบูรณาการแผนพัฒนาเกษตรกรรมชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม (แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล) ในพื้นที่ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นตำบลเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างประชากรเป้าหมายตามหลักสถิติ ใช้สูตรทาโร ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และระดับความแม่นยำ +-5% (สำหรับประชากร 500 คนขึ้นไป เป็นเกณฑ์ที่ยอมรับส่วนใหญ่) ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลพร้อมด้วยทีมคณะทำงานฯ ได้จัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ตำบลนาทอน จำนวน 345 คน จากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกร ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล ปราชญ์เกษตร ผู้แทนองค์กรเกษตรกร เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสอบถามข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนและปัญหาความต้องการของเกษตรกรในตำบลนาทอนให้มีตัวแทนข้อมูลครอบคลุม เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลตามสภาพพื้นที่ทั้งตำบลนาทอน ต่อไป

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176927
TodayToday61
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week496
This_MonthThis_Month586
All_DaysAll_Days176927

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู