• bannerz

หารือแนวทางการขับเคลื่อน การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 นายวิศาล กิตติประโยคหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลได้มอบหมายให้นายอานนท์ หวันชิตนาย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรพร้อมด้วยนางสาวสุชาวดี เพชรอาวุธ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและนายการีม ขำนุรักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการลงพื้นที่ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับบัณฑิตอาสาตำบลนาทอนที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ที่ได้คัดเลือกพื้นที่ตำบลนาทอนเป็นตำบลเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รับทราบถึงแนวทาง และร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลดังต่อไปนี้

1. ความเป็นมาและขั้นตอนของการจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. แนวทางการบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลนาทอนของทีม5 ทีมได้แก่ 1.ทีมอำนวยการในพื้นที่ 2.ทีมจัดเก็บข้อมูล 3.ทีมตรวจทานข้อมูล 4.ทีมบันทึกข้อมูล 5.ทีมวิเคราะห์ข้อมูล

3. ชี้แจงแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการบูรณาการแผนพัฒนาเกษตรกรรมชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม (แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล)

4. แนวทางการเตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมายและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่(1) ปัญหารายสินค้าเกษตร(2) ปัญหาหนี้สิน(3) ปัญหาที่ดินทำกิน(4) ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร(5) และความต้องการองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านต่างๆ

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

175670
TodayToday65
YesterdayYesterday120
This_WeekThis_Week561
This_MonthThis_Month2654
All_DaysAll_Days175670

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู