• bannerz

จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาอาชีพ ระดับตำบล ครั้งที่ 1/2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายวิศาล กิตติประโยคหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวดสตูลได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพระดับตำบลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯประกอบไปด้วย1.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล2.สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3.สำนักงานประมงจังหวัดสตูล4.สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล5.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล5.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล6.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล7.สถานีพัฒนาที่ดินสตูล8.มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(วิทยาเขตสตูล)พื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบลของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนตำบลให้เกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษากับเกษตรกรองค์กรเกษตรกรในพื้นที่ที่มีการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ตำบลเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากความพร้อมดังนี้

1. มีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง มีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมสำคัญในการพัฒนาชุมชน

3. มีองค์กรเกษตรกรที่เข้มแข็ง

4. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และมีผลิตภัณฑ์เด่นที่จะพัฒนาต่อยอด

5. เป็นตำบลเป้าหมายที่มีปัญหา5ด้านได้แก่1.ปัญหาหนี้สิน2.ปัญหาที่ดินทำกิน3.ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร4.ปัญหารายสินค้าเกษตร5.ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมถึงปัญหาอื่นๆ

ผลจากการพิจารณาของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบลได้คัดเลือกพื้นที่ตำบลนาทอนอำเภอทุ่งหว้าจังหวัดสตูล เป็นพื้นที่เป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

 

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176917
TodayToday51
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week486
This_MonthThis_Month576
All_DaysAll_Days176917

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู