• bannerz

การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น และกำหนดแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาชุมชน ทิศทางขับเคลื่อนเกษตรกรรมชุมชน ภายใต้ “โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล” ประจำปีงบประมาณ 2564 พื้นที่ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

     วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น และกำหนดแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาชุมชน ทิศทางขับเคลื่อนเกษตรกรรมชุมชน ภายใต้ “โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล” ประจำปีงบประมาณ 2564 พื้นที่ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เพื่อรับฟังความคิดเห็น สะท้อนปัญหา และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาเกษตรกร 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ปัญหาหนี้สิน 2) ปัญหาที่ดินทำกิน 3) ปัญหาแหล่งน้ำ 4) ปัญหารายสินค้าเกษตร 5) ความต้องการองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านต่างๆ พร้อมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาเกษตรกรรมชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วม ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล กอ.รมน. จังหวัด ส.ต. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งหว้า ศูนย์ประสานกระทรวง อว. ประจำภูมิภาค ภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (วิทยาเขตสตูล) และตัวแทนเกษตรกร เข้าร่วมกว่า 80 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176913
TodayToday47
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week482
This_MonthThis_Month572
All_DaysAll_Days176913

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู