• bannerz

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรและกลุ่มองค์กรการเกษตร โครงการ “1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร” ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย มาลีกัน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ลงพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายมนตรี แก้วดวง ผู้อำนวยการสถานีวิจัยลำตะคองและคณะตัวแทนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรและกลุ่มองค์กรการเกษตร โครงการ “1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร” เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหา ข้อมูลความต้องการของกลุ่มองค์กรหรือเกษตรกรในพื้นที่ ตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติบูรณาการร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พัฒนาต่อยอดการทำแผนตำบลและการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร เพื่อผนวกการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างนวัตกรรมทางการเกษตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในการนี้ได้รวบรวมประเด็นปัญหา ข้อมูลความต้องการของกลุ่มองค์กรหรือเกษตรกรในพื้นที่ ได้ดังนี้

1. กลุ่มธนาคารปุ๋ยอินทรีย์จังหวัดสตูล สาขาย่อยหมู่ที่ 3 ตำบลควนขัน อำเภอเมือง จังหวัดสตูลนายบุญฤทธิ์ ละอองวิจิตร ประธานกลุ่มฯนำเสนอปัญหา ปริมาณเปอร์เซ็นต์ OM ของปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ 20 % ขึ้นไป ซึ่งการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น ทางคณะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ให้แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยต้องปรับเปลี่ยนสูตรผสมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และให้ความสำคัญกับการคัดเลือกวัสดุที่เป็นส่วนผสมในการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ รวมทั้งยังต้องพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน

           2. นายทวีศักดิ์ เลหนูกลิ่น เกษตรกรด้านการจัดการฟาร์ม หมู่ที่ 9 ตำบลอุไดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ซึ่งทำกิจการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อจำหน่าย ปัญหาในการดำเนินงานคือ การพบตัวไรในก้อนเห็ด ซึ่งทางคณะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้รับปัญหาดังกล่าวไปวิเคราะห์และหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป

 

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176911
TodayToday45
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week480
This_MonthThis_Month570
All_DaysAll_Days176911

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู