• bannerz

หารือปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรที่ถือครองที่ดินตามเอกสาร สค.1 เอกสารใบจอง น.ส.2 เอกสาร น.ส.3ก เอกสาร น.ส.3ก.ทับเอกสาร น.ค.3 ที่ดินตกสำรวจ

        หารือปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรที่ถือครองที่ดินตามเอกสาร สค.1 เอกสารใบจอง น.ส.2 เอกสาร น.ส.3ก เอกสาร น.ส.3ก.ทับเอกสาร น.ค.3 ที่ดินตกสำรวจ
        วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าพบเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสตูล ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 
เพื่อหารือปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรที่ถือครองที่ดินตามเอกสาร สค.1 เอกสารใบจอง น.ส.2 เอกสาร น.ส.3ก เอกสาร น.ส.3ก.ทับเอกสาร น.ค.3 ที่ดินตกสำรวจ สืบเนื่องจากโครงการแผนพัฒนาเกษตรกรระดับตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 61 จากตำบลเป้าหมายในพื้นที่ 7 ตำบล 7 อำเภอ ของจังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินทำกิน (เอกสารใบจอง นส.2) ความเดือดร้อนของชาวบ้าน ม.2, ม.3 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล มีที่ดินทำกินตามเอกสารใบจอง น.ส.2 เนื้อที่ ประมาณ 443 ไร่ ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ได้อาศัยอยู่ และประกอบอาชีพภาคการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลานานแล้ว และได้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มาเก็บเอกสารการถือครองที่ดินของชาวบ้านไป (ใบจองนส.2) ที่ดินดังกล่าวมีการรังวัดแล้วแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด
ผลจากการหารือแนวทางแก้ไขในเรื่องดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ให้ สกจ.สต ทำหนังสือถึง สนง.ที่ดินจ.สตูล เพื่อช่วยดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป
2. ให้มีการจำหน่าย (ยกเลิก)ใบจองเพื่อทำการสำรวจรังวัดพื้นที่ ขอออกโฉนดที่ดินต่อไป
3. ให้ชาวบ้านที่มีชื่อตามใบจองไปยื่น เพื่อขอออกเอกสารสิทธิ
(2) ที่ดินทำกิน (เอกสาร น.ส.3ก) ความเดือดร้อนของชาวบ้าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ติดตามความคืบหน้าการขอออกโฉนดที่ดิน ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล มีที่ดิน น.ส.3ก เลขที่ 542 เนื้อที่ 6-3-20ไร่ ได้รับความเดือดร้อนในการขอออกโฉนดที่ดิน โดยขอเปลี่ยน น.ส.3ก เป็นโฉนดที่ดิน ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการรังวัดที่ดินเรียบร้อยแล้ว แต่ก็ยังไม่คืบหน้าในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด
ผลจากการหารือแนวทางแก้ไขในเรื่องดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
สนง.ที่ดิน จ.สตูล อยู่ระหว่างการดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้กับชาวบ้านตามเอกสาร น.ส.3ก เลขที่ 542 เปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินต่อไป
(3) ที่ดินทำกิน (เอกสาร น.ส.3ก.ทับ เอกสาร นค.3) ความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ดิน น.ส.3ก ทับที่ดิน น.ค.3 เนื้อที่ 18-1-33 ขอความช่วยเหลือดำเนินการเบิกถอนเอกสารที่ดิน นส.3ก ซึ่งได้ทำการรังวัดและออกเอกสารไปแล้วนั้น เนื่องจากได้ไปทับเขตที่ดิน นค.3 ของบุคคลข้างเคียง และได้ทำการรังวัดที่ดินใหม่เพื่อให้ตรงกับเอกสาร นค.3 ทั้ง 2 ราย ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้ดำเนินการมาเป็นเวลาเกือบ 6 ปีแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่อย่างใด
ผลจากการหารือแนวทางแก้ไขในเรื่องดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ให้สกจ.สต. ทำหนังสือถึง สนง.ที่ดิน จ.สตูล เพื่อขอความอนุเคราะห์สำรวจรังวัดที่ดิน น.ค.3 (ใหม่) เพื่อขอออกโฉนดที่ดิน
2. ขอให้ประสานชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบมาติดต่อ สนง.ที่ดิน จ.สตูล ยื่นเรื่องขอรังวัดที่ดิน น.ค.3ใหม่ เพื่อขอออกโฉนดที่ดินต่อไป
(4) ที่ดินตกสำรวจ ความเดือนร้อนของชาวบ้าน ที่ดินตกสำรวจ ที่ยังไม่ได้ออกเอกสารสิทธิในที่ดิน ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า ซึ่งที่ดินข้างเคียงได้มีการออกเอกสาร น.ส.3 น.ส.3ก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผลจากการหารือแนวทางแก้ไขในเรื่องดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ให้สกจ.สต ประสานชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนสอบถามเอกสารเพิ่มเติม เช่น สค.1 หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบการดำเนินการเดินสำรวจที่ดินต่อไป
2. ให้ สกจ.สต.ตรวจสอบพื้นที่ชาวบ้านดังกล่าวว่าอยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลนหรือป่าสงวนหรือไม่ โดยใช้แผนที่ 1:50,00
3. ข้อ 1 และข้อ 2 ถ้าข้อใดข้อหนึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ไม่สามารถที่จะดำเนินการออกเอกสารสิทธิได้
(5) ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ (เอกสารสิทธิ สค.1) ความเดือนร้อนของชาวบ้าน หมู่ที่ 2,6 ต.สาคร อ.ท่าแพ หมู่ที่ 5,8 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน และหมู่ที่ 4,5,6,8 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล มีที่ดินทำกิน (เอกสาร สค.1) ซึ่งหน่ายงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการรังวัดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 แต่ปรากฏว่าเรื่องไม่มีความคืบหน้า ทำให้ชาวบ้านยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิแต่อย่างใด
ผลจากการหารือแนวทางแก้ไขในเรื่องดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
-กรณีที่ถือครองเอกสารสิทธิ์ สค.1 ต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดิน ได้ดำเนินการยื่นคำขอออกโฉนดก่อนวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ 2553 แต่ยังไม่ได้มีการรังวัดใดๆ มีขั้นตอนในการดำเนินดังนี้
1 ให้บุคคลดังกล่าวประสานงานสำนักงานที่ดินเพื่อชี้จุดพิกัด
2 รวบรวมอกสารหลักฐาน สค.1 และเอกสารที่ดินข้างเคียง
3 ดำเนินการสอบสวนรายละเอียดเพิ่มเติม
4 นัดรังวัด
5 ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการรังวัด
6 ดำเนินการออกโฉนด ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด / สำนักงานที่ดินอำเภอในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ตามกฎหมายกำหนดไว้ว่า ผู้ที่แจ้งความจำนงว่าจะดำเนินการเปลี่ยน สค.1 เป็นโฉนดก่อนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 ไม่ต้องผ่านกระบวนการศาล ดังนั้น สำนักงานฯแจ้งผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลื่อตามที่เกษตรกรเรียกร้องต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176920
TodayToday54
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week489
This_MonthThis_Month579
All_DaysAll_Days176920

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู