• bannerz

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้านฯ และกิจกรรมเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล/อำเภอ

       โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้านฯ และกิจกรรมเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล/อำเภอ
       เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล ยุติธรรมจังหวัดสตูล อัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสตูล และหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสตูล จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และกิจกรรมเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล/อำเภอ ของอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยมีนายโสภณ พรหมสุริยะ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล คนที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิด
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้เรื่องแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาราคาสินค้าเกษตร ปัญหาสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านต่างๆ ให้กับเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ได้นำมาขับเคลื่อนการดำเนินการการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ในพื้นที่ของตนเอง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
       ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล ให้ความรู้ในเรื่อง 
- แนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ถูกบังคับคดี ได้แก่ การวางทรัพย์ การขายฝาก ค้ำประกัน จำนองและไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี 
- การฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME) และพรบ.หลักประกันธุรกิจ 
       ยุติธรรมจังหวัดสตูล ให้ความรู้ในเรื่อง - กองทุนยุติธรรม 
- พรบ.ตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา 2544 
      อัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสตูล
- ที่ดิน (ประเภท/หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน/การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดิน/การซื้อขายที่ดิน/ข้อควรระวังเกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน)
- กฎหมายทรัพยากรป่าไม้/ป่าสงวน
- กฎหมายเกี่ยวกับการชลประทาน
- กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
     หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสตูล 
- ภารกิจ กฎหมาย และแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176909
TodayToday43
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week478
This_MonthThis_Month568
All_DaysAll_Days176909

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู