• bannerz

บูรณาการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน

            วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล   เข้าพบหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสตูล ณ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสตูล  ศาลากลางจังหวัดสตูล  และในเวลาตอมาเข้าพบอัยการคุ้มครองสิทธิฯ  จังหวัดสตูล  ณ  สำนักงานอัยการจังหวัดสตูล  อำเภอเมืองจังหวัดสตูล 
            เพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน อบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน เพื่อสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เครือข่ายสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน จำนวน 279 หมู่บ้าน เข้าร่วมการอบรม
           วัตถุประสงค์ 
           1. เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้เรื่องแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาราคาสินค้าเกษตร และปัญหาสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรมให้แก่เครือข่ายสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้านได้นำมาขับเคลื่อนการดำเนินการในพื้นที่
           2.เพื่อให้เครือข่ายสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้านเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวทางในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
           3. เป็นตัวแทนพื้นที่ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
           4. เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในพื้นที่จังหวัดสตูล
โครงการดังกล่าว ทางสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลจะดำเนินการโครงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-21 ก.พ. 2561 ต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176913
TodayToday47
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week482
This_MonthThis_Month572
All_DaysAll_Days176913

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู