• bannerz

ประชุมรายงานความคืบหน้าและร่วมหาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบของเกษตรกรจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐

       ประชุมรายงานความคืบหน้าและร่วมหาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบของเกษตรกรจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐
       วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 - 17.00 น. โดยสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล นายอภิมาตร เหร็บควนเคี่ยม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จัดประชุมสมาชิกสภาเกษตรกร เครือข่ายสมาชิกสภาเกษตรกร และเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก พ.ร.บ. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 
โดยมีเรื่องพิจารณาดังต่อไปนี้
      - พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
      มติที่ประชุม
      มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจาก พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ให้กรมเจ้าท่าบังคับใช้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

     มติที่ ๑. ให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ทำหนังสือนำเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล เพื่อทราบถึงมติที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลและเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล ทั้ง ๓๖ ตำบล ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบของเกษตรกรจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ดังนี้

     ๑. ขอให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจมาตรา ๔๔ เลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๖๐ ในบางมาตรา ที่มีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังและเกษตรกรที่ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ไปไม่น้อยกว่า ๑ ปี เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงพระราชบัญญัติมาตราดังกล่าวให้เหมาะสมกับบริบทวิถีชุมชนของไทยต่อไป

     ๒. ขอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๖๐ ในบางมาตรา ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังและเกษตรกรที่ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้มีความเหมาะสมต่อไป โดยให้มีการเปิดเวทีรับฟัง และแสดงความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง และให้มีการบังคับใช้กับผู้ฝ่าฝืนที่ส่งผลกระทบที่รุนแรง อย่างเคร่งครัด

      มติที่ ๒. ให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ทำหนังสือเสนอแนะนำเรียนเลขาธิการสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมหนังสือนำเรียนประธานสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อรายงานประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติต่อไป

      มติที่ ๓. ให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ทำหนังสือเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบของเกษตรกรจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๖๐ ของกรมเจ้าท่า เสนอต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต่อไป
     มติที่ ๔. หากสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่อาจจัดประชุมเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดประชุมในเรื่องดังกล่าวแทน

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176914
TodayToday48
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week483
This_MonthThis_Month573
All_DaysAll_Days176914

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู