• bannerz

ลงพื้นที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกาศใช้พ.ร.บ.เดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560

         ลงพื้นที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกาศใช้พ.ร.บ.เดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 และลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลเกษตรกรเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
            วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. โดยสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล และสำนักงานฯ นายอัฆฒ์วิ หมันยามีน สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล นายศุภนันท์ สะเด็น สมาชิกฯ พร้อมด้วย นายวิศาล กิตติประโยค รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พนักงานสำนักงานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ๊ะบิลัง ผู้นำในท้องที่ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศบังคับใช้ พ.ร.บ.ฯ ลงพื้นที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบของเกษตรกรต่อการประกาศใช้พระราชบัญญัติเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่๑๗) พ.ศ.๒๕๖๐ ในพื้นที่ ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูล (ตามแผนปฏิบัตงาน) สรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในพื้นที่ได้ดังนี้
          ประเด็นปัญหา
          1. เกษตรกรในพื้นที่ไม่ทราบว่าจะมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
          2. อัตราโทษปรับตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 สูง เกษตรกรไม่สามารถจ่ายค่าปรับได้ เนื่องจากมีรายได้น้อย
         ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
          1. ให้กรมเจ้าท่าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17 ) พ.ศ. 2560 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้มีส่วนได้เสียจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวทราบอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
          2. ขอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17 ) พ.ศ. 2560 ในบางมาตราที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังและเกษตรกรที่ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยตามประกาศของกรมเจ้าท่า
         3. ขอให้เลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17 ) พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ไปอีกไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวให้เหมาะสมกับริบทของไทยต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176920
TodayToday54
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week489
This_MonthThis_Month579
All_DaysAll_Days176920

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู