• bannerz

ลงพื้นที่ประชุมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกาศใช้พ.ร.บ.เดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560

        ลงพื้นที่ประชุมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกาศใช้พ.ร.บ.เดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 และลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลเกษตรกรเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
            วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. โดยสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล และสำนักงานฯ นายอัฆฒ์วิ หมันยามีน สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล นางสาวอาลัย หลงสลำ สมาชิกฯ พร้อมด้วย นายวิศาล กิตติประโยค รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พนักงานสำนักงานสภาฯ ผู้นำในท้องที่ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศบังคับใช้ พ.ร.บ.ฯ ลงพื้นที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบของเกษตรกรต่อการประกาศใช้พระราชบัญญัติเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๖๐ ในพื้นที่ ตำบลสาคร อำเภอท่าพ จังหวัดสตูล (ตามแผนปฏิบัตงาน) สรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในพื้นที่ได้ดังนี้
         ประเด็นปัญหา
        1. เกษตรกรในพื้นที่ไม่ทราบว่าจะมีการบังคับใช้ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
        2. อัตราโทษปรับสูง เกษตรกรไม่สามารถจ่ายค่าปรับได้
         ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
        1. ให้กรมเจ้าท่าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 ประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรผู้มีส่วนได้เสียจากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติดังกล่าวทราบอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
        2. ขอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 ในบางมาตราที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังและเกษตรกรที่ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยตามประกาศของกรมเจ้าท่า
        3. ขอให้เลื่อนการบังคับใช้ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 ฉบับนี้ไปอีกไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวให้เหมาะสมกับบริบทของไทยต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176913
TodayToday47
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week482
This_MonthThis_Month572
All_DaysAll_Days176913

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู