• bannerz

โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาผู้ประกอบการ Emerging SMAEs

โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาผู้ประกอบการ Emerging SMAEs
          วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล โดยนายอภิมาตร เหร็บควนเคี่ยม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล นายสุนันท์ พรหมอินทร์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล นายอับดุลรอเฉด แซะอามา สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล และนางสาวอาลัยนา หลงสลำ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายวิศาล กิตติประโยค รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาผู้ประกอบการ Emerging SMAEs ร่วมกับสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสตูล ศูนย์บ่มเพาะและพัฒนานวัตกรรม SMAEs เกษตร เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ คือกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสตูล และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 88 คน 
           วัตถุประสงค์โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาผู้ประกอบการ Emerging SMAEs
           1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรให้ได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านความรู้และเพิ่มพูนทักษะการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร 
           2. เพื่อให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร รู้จักการพึ่งพาต้นเองในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตของตนเอง
           3. เพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ และนำพาสังคมไทยไปสู่การพัฒนาที่มั่นคง และยั่งยืนอย่างแท้จริง
           4. เพื่อยกระดับการประกอบการที่อาศัยเทคโนโลยีและการจัดการบนฐานสังคมและภูมิปัญญา ขึ้่นมาเป็นการประกอบการการเกษตรแบบใหม่
           5. เพื่อให้ผู้ประกอบการรู้แนวทางการจัดทำโครงการ เกิดประบวนการวิเะคราะห์ การปรับปรุงด้านต่างๆ และสรุปแผนจริงที่ได้โครงการ SMAEs และแผนปฏิบัติการของโครงการ
           ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน
กระบวนการเรียนรู้ของโครงการ มีเวทีเรียนรู้เป็นเครื่องมือในเวทีที่ 1 มีเป้าหมายเครื่องมือ วิธีการเตรียมการ เนื้อหา และผลที่ต้องการ

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176914
TodayToday48
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week483
This_MonthThis_Month573
All_DaysAll_Days176914

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู