• bannerz

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  

    พันธกิจ

1) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนา

    คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

2) สร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการอาชีพเกษตรกรรมโดยเชื่อมโยงกับภาครัฐผู้ประกอบการ

    เอกชนทุกระดับ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้ได้รับความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุด

3) บูรณาการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจากล่างสู่บน

4) จัดระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงและทันเวลา เพื่อประกอบการตัดสินใจของเกษตรกรองค์กรเกษตรกร 

    และใช้กำหนดนโยบายของรัฐ

5) ส่งเสริมและสนับสนุนค้นคว้า วิจัย และพัฒนาภูมิปัญญา พันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น ประมง นวัตกรรม

    เทคโนโลยีที่เหมาะสม   และเกษตรกรรมอื่นๆ ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการค้นคว้าวิจัย

    พัฒนา

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

175669
TodayToday64
YesterdayYesterday120
This_WeekThis_Week560
This_MonthThis_Month2653
All_DaysAll_Days175669

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู